Sustainability in times of Covid-19 crisis – challenges and answers

The event promotes SDGs and will be an opportunity to share reflections on the impact of the pandemic on sustainability and verify our determination to continue long-term action in this area.

The Ministry of Economic Development organizes annually the Agenda 2030 National Stakeholder Forum as part of the promotion and awareness-building on sustainable development. It provides a platform for substantive debate, exchange of experience and establishes effective cooperation between representatives of various groups for the implementation of SDGs in Poland.

At the Forum we will try to find answers to the questions of how the recovery after the crisis can impact the environment, economy and society, and how stakeholders can participate in it. We provide an expert panel and a panel with the representatives of our Partnership, i.e. organizations, employers and a representative of youth.

The Partnership for the implementation of SDGs in Poland is an integral part of the Forum. Our Partnership consists of over 120 entities, including institutions, business and organizations. During the Forum, the new entities will join the Partnership.

Information about the registration: https://www.gov.pl/web/rozwoj/iii-edycja-krajowego-forum-interesariuszy-agendy-2030

The link to the registration: https://www.webankieta.pl/ankieta/553350/iii-krajowe-forum-interesariuszy-agendy-2030.html

 

 Ministerstwo Rozwoju w ramach promocji i budowania świadomości nt. zrównoważonego rozwoju, organizuje co roku Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030. Stanowi ono platformę merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy między różnymi środowiskami w celu realizacji SDG. Mamy nadzieję, że w tym roku Forum pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania jak odbudowa gospodarek po kryzysie może wpływać na środowisko i społeczeństwo, a także jak mogą w tym współuczestniczyć zainteresowane podmioty. Formuła przewiduje m.in. panel ekspercki oraz panel z udziałem naszych partnerów tj. organizacji, pracodawców oraz przedstawiciela młodzieży.

W trakcie Forum, jak co roku, rozszerzymy Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs w Polsce. Do tej inicjatywy będącej integralną częścią każdego Forum przystąpiło ponad 120 podmiotów, w tym instytucje, biznes, organizacje.

Więcej nt. inicjatywy:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/partnerstwo-na-rzecz-realizacji-celow-zrownowazonego-rozwoju-w-polsce

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use