Wielkopolska Environmental Protection Days 2020

We invite you to Wielkopolska Environmental Protection Days 2020 at EcoTrends Summer Ecological Fair – Ecological Event

The event will take place on 29 and 30 August 2020. (Saturday-Sunday) on the grounds of Poznan International Fair 

The main organizer is the Center for Promotion of Sustainable Development and Polish Climate Forum.

As part of the event:

– Workshops of creating hotels for pollinating insects

– Weeds and honeycombs

– Workshops for identifying birds by voice

– “How to protect yourself from ticks?”

– “How to reduce bird collisions.”

– Presentations of “Amphibians of Poznań”

– Green Roofs and Willow constructions

– Presentation of the “Ekopatrol” Poznan car

– Knowledge contest on urban greenery

– Prize-winning contests

– EKO-reading – public reading of a book for children by invited guests

– Workshops on city retention thanks to green areas

– Exhibitions: “Swift’s hello day”

Co-organizers:

1. the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznan

2. CIL Friday West

3 Advocates of Science, Do not play with the tick

4. COWR

5th Coalition ZaZieleń Poznań

6th Municipal Guard of the City of Poznań

7th Glass Traps Foundation

8th Newt Group, IZPULS

9th Ekoart Association

10th Municipal Naturalist

11 Birds in the City

12. Honey Cities

Media patronage:

Radio Poznan

Patronage

Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Poznań

Honorary Patronage

Voivode of the Wielkopolska Region

Event financed by the City of PoznanWydarzenie odbędzie się 29 i 30 sierpnia 2020 r. (sobota - niedziela) na terenie Międzynarodowe Targi Poznańskie 

Głównym organizatorem są jest Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Polskie Forum Klimatyczne.

W ramach wydarzenia:

• Warsztaty tworzenia hoteli dla owadów zapylających

• Chwasty i rośliny miododajne 

• Warsztaty identyfikacji ptaków po głosie

• "Jak chronić się przed kleszczami?"

• "Jak zmniejszyć ptasie kolizję"

• Prezentacje "Płazy Poznania"

• Zielone Dachy i konstrukcje wierzbowe

• Prezentacja wozu poznańskiego "Ekopatrolu"

• Konkurs wiedzy o zieleni miejskiej

• Konkursy z nagrodami

• EKO-czytanka - publiczne czytanie książki dla dzieci przez zaproszonych gości

• Warsztaty z retencji w mieście dzięki terenom zielonym

• Wystawy: "Dzień przywitania jerzyka"

Współorganizatorzy:

1. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu

2. CIL Piątkowo Zachód

3. Rzecznicy Nauki, Nie igraj z kleszczem

4. KOWR

5. Koalicja ZaZieleń Poznań

6. Straż Miejska Miasta Poznania

7. Fundacja Szklane Pułapki

8. Grupa Traszka,IZPULS

9. Stowarzyszenie Ekoart

10. Miejski Przyrodnik

11. Ptaki w Mieście

12. Miododajne Miasta

Patronat medialny:

Radio Poznań

Patronat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Patronat Honorowy

Wojewoda Wielkopolski

Wydarzenie finansowane ze środków Miasta Poznań

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use