Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Kiełpinie – “Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”

Promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Day 1

Students will learn about the Sustainable Development Goals – the whole will be presented with multimedia presentation.

Day 2

Cycling Day – Students come to school on bicycles to promote that form of transport.

Exercises and demonstrations of cycling skills.

Day 3

School Multimedia Competition – Renewable Energy

Talk about the operation of solar panels or heat pumps with the participation of invited representatives of these technologies.

Day 4

A series of meetings with a forester. The aim of the classes is to propagate knowledge about the forest and its exploration by learning about its inhabitants, the ways of its protection and the benefits that the forest offers to people.Dzień 1

Uczniowie poznają cele zrównoważonego rozwoju - całość przedstawiona przy pomocy prezentacji multimedialnej.

Dzień 2

Dzień rowerowy - Uczniowie przyjeżdżają do szkoły na rowerach w celu propagowania takiej formy przemieszczania się.

Ćwiczenia i pokazy umiejętności rowerowych na Szkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego - każdy uczeń, który przyjedzie na rowerze do szkoły będzie mógł pod opieką nauczyciela z niego skorzystać.

Dzień 3

Szkolny Konkurs Multimedialny – Odnawialne Źródła Energii

Pogadanka na temat działania paneli słonecznych lub pomp ciepła z udziałem zaproszonych przedstawicieli tych technologii.

Dzień 4 

Cykl spotkań z leśnikiem. Propagowanie wiedzy o lesie oraz jej zgłębianie poprzez poznanie jego mieszkańców, sposobów jego ochrony i korzyści, jakie las niesie dla człowieka. Wiedza leśna przekazywana jest m.in. poprzez gry, zabawy, konkursy.

Konkurs fotograficzny – Ochrona Przyrody.

Seans filmowy w szkolnej sali kinowej – film o tematyce przyrodniczej.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use