Dbaj o środowisko przyrodnicze

Propagowanie wśród młodzieży, dzieci i dorosłych konieczności dbania o stan środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska

The activities of young people under the guidance of teachers consisted of promoting appropriate attitudes towards problems related to littering the natural environment. For this purpose, students prepared 3 types of leaflets (for children and parents) promoting appropriate behavior in the field of not littering. The leaflets also dealt with nature issues: recognizing basic trees, mushrooms and animals. Leaflets were distributed to the children during the students’ visit to the kindergarten, to the parents during the parents’ evening and during the forest festival called “Las. Knieja. Dziczyzna”. Additionally, the students prepared a drama called “Cleaning up the forest”, which was presented to the children, including children with disabilities and educators of groups of 6-year-olds in a kindergarten run by the The Milicz Association of Friends of Children and People with Disabilities. Both, children and students took an active part in this event.Działalność młodzieży pod kierownictwem nauczycieli polegała na propagowaniu właściwych postaw wobec problemów związanych z zaśmiecaniem środowiska przyrodniczego. W tym celu uczniowie wykonali 3 rodzaje ulotek (dla dzieci i rodziców) propagujących odpowiednie zachowanie z zakresu "nie śmieć". W ulotkach także poruszono tematykę przyrodniczą: rozpoznawanie podstawowych drzew, grzybów i zwierząt. Ulotki rozdano dzieciom podczas wizyty młodzieży w przedszkolu, a rodzicom podczas zebrania rodziców oraz podczas Święta Lasu pt.: "Las. Knieja. Dziczyzna". Dodatkowo uczniowie przygotowali scenkę teatralną pt. "Sprzątanie lasu", którą przedstawili dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami i wychowawcom grup 6-latków w przedszkolu prowadzonym przez Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu. Dzieci wzięły aktywny udział w tym wydarzeniu. Również młodzież zaangażowała się w edukację ekologiczną przeprowadzoną w formie zabawy w tej grupie wiekowej.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use