SUPPORT NATURE – SAVE WATER

Bez wody nie byłoby życia. Oszczędzajmy więc wodę i dbajmy o jej czystość.

    Looking after new methods of developing students’ cognitive activities and abilities of solving different problems and taking up challenges, our school took part in the project within the European Sustainable Development Week. We focused on water to deepen our students’ knowledge about the importance of water and the ways of taking care of its resources. At the planning stage the teachers suggested such actions which could interest our students and motivate them to undertake various activities. It turned out to be extremely precious in the age of the global water crisis. The students carried out the project with persistence and success. They made a lot of interesting posters, an album with photos of backwaters in Brzeziny and its surroundings and a multimedia presentation, in which they encouraged to save water and to use its resources in a rational way. Poszukując nowych metod rozwijania aktywności poznawczej naszych uczniów oraz kształtowania umiejętności rozwiązywania różnych problemów i podejmowania wyzwań opracowaliśmy i przystąpiliśmy do realizacji projektu TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Swym zasięgiem obejmował on różne obszary tematyczne dotyczące wody. Głównym założeniem projektu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat znaczenia wody w przyrodzie oraz sposobów dbałości o jej zasoby. Już na etapie planowania założyliśmy sobie, że my nauczyciele podsuniemy uczniom takie propozycje działań, które w pełni ich zainteresują i zmobilizują do podjęcia różnych form aktywności. Okazało się to niezmiernie cenne w dobie światowego kryzysu wodnego. Uczniowie z uporem i sukcesem realizowali poszczególne etapy projektu. Pobudzając swoją wyobraźnię wykonali wiele ciekawych plakatów, album ze zdjęciami rozlewisk oraz multimedialną prezentację, w której zachęcali ludzkość do ochrony wód oraz racjonalnego korzystania z jej zasobów.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use