Park(ing) Day

Creating a green social spot for the community by occupying parking spaces to educate and engage local residents. The event will promote the idea of sustainable transport and greener cities.

The main idea of the event will be an approach to urban planning, which consists of gradually taking back space developed for car traffic in favor of developing infrastructure for pedestrians and bicycles, and using the created available space for new green areas. This approach not only affects the comfort of public space, but also increases the city’s water retention capacity (sponge city) and offsets the urban heat island effect.

The event aims to educate and activate residents, and is aimed at both users of the surrounding offices and passersby enjoying the surrounding activities. It will consist of organizing a mini-park on two parking spaces and holding a series of workshops on the topics mentioned above.Ideą przewodnią wydarzenia będzie podejście do planowania przestrzennego, polegające na sukcesywnym odbieraniu przestrzeni zagospodarowanej pod ruch samochodowy na rzecz rozwijania infrastruktury służącej do ruchu pieszo-rowerowego oraz wykorzystanie stworzonej wolnej przestrzeni na nowe tereny zieleni. Takie podejście wpływa nie tylko na komfort użytkowania przestrzeni publicznej, ale również zwiększa zdolność do retencji wody w mieście (miasto gąbka) oraz niweluje efekt miejskiej wyspy ciepła.

Wydarzenie ma na celu edukację oraz aktywizację mieszkańców i jest skierowane zarówno do użytkowników okolicznych biur, jak i przechodniów korzystających z okolicznych atrakcji. Będzie ono polegało na organizacji mini parku na dwóch miejscach parkingowych oraz przeprowadzeniu szeregu warsztatów o wspomnianej wyżej tematyce.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use