Knowledge will shape attitudes

Introducing and deepeing the knowledge of young people about the processes taking place in nature,on the example of forests in Poland.

1.Showing the participants of the ecological network.

2.Approximation of the relationship between man and nature.

3.Demonstrating that the work of foresters is sustainable and essential for the sustainability of forests.

4.Making responsible environmental decisions (consumer awareness,globalisatin)

5.The area of classes will be the different stages of forest development: cultivation,youngster,older forest,felling,as wel as the possibility of plantung a new ,young forest. 1.Pokazanie uczestnikom sieci powiązań ekologicznych.

2.Przybliżenie zależności między człowiekiem a przyrodą.

3.Pokazanie pracy leśników ,jako działanie zrównoważone i niezbędne dla trwałości lasów.

4.Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji związanych ze środowiskiem (świadomość konsumpcyjna,globalizacja)

5.Terenem zajęć będą różne fazy rozwojowe lasu: uprawa,młodnik,starszy las, zrąb, a także możliwość posadzenia nowego,młodego lasu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use