Bon pour le goût, bon pour la santé, bon pour la planète !

Sensibilisation aux labels européens pour le mieux manger durable

Sarbatoarea Gustului Taste Festival 2020/2030

Inclusive education; Encourage the next generation

“The dining table and the kitchen are places where much more than the act of

feed themselves and where the foundations of our social models are defined”.

When the idea of ​​a serious taste education begins to gain ground in Romania!

We observe that our educational efforts, our French and Romanian expertise since 2014 in schools, high schools and universities, were pioneers. Nutrition education in line with the United Nations Sustainable Development Goals program, most of which are directly affected by human and animal nutrition.

Reflecting in the current context an issue where food education should be considered more carefully, as part of a common national program through implementation in all primary and secondary schools in the E.U.

With the “Taste Festival 2020/2030”, we encourage the fundamentals of education by raising awareness among teachers in order to provide them with the tools to teach and approach “Taste Classes” by distributing the book “L’Art de Manger BIO » edition II – 2022/2023 and an Educational Brochure, which represents a workbook for a healthy, diversified diet, the acquisition

of a sustainable culture and attitudes by mastering responsible actions in the spirit of a

European citizenship.

– The entire human food chain, from land to waste, generates 30% of emissions

global GHG emissions.

– 80% of daily household packaging is of food origin in rich countries.

Taste education should not serve as a springboard for brands or Greenwashing, which would amount to misleading future consumers about the true values ​​of taste. food education

certified, clear and independent is a massive pedagogical weapon for: Geography, life sciences, Francophony, culture, tourism and food trades.Sarbatoarea Gustului Festivalul Gustului 2020/2030

Educație incluzivă; Încurajează următoarea generație

„Masa și bucătăria sunt locuri în care mult mai mult decât acțiunea

se hrănesc și unde sunt definite bazele modelelor noastre sociale”.

Când ideea unei educații serioase a gustului începe să câștige teren în România!

Observăm că eforturile noastre educaționale, expertiza noastră franceză și română din 2014 în școli, licee și universități, au fost pionieri. Educație nutrițională în conformitate cu programul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, majoritatea fiind afectate direct de nutriția umană și animală.

Reflectând în contextul actual o problemă în care educația alimentară ar trebui să fie analizată cu mai multă atenție, ca parte a unui program național comun prin implementare în toate școlile primare și secundare din UE.

Cu „Festivalul Gustului 2020/2030”, încurajăm fundamentele educației prin creșterea gradului de conștientizare în rândul cadrelor didactice pentru a le oferi instrumente de predare și abordare „Clasuri de Gust” prin distribuirea cărții „L’Art de Manger BIO » ediția II - 2022/2023 si o Brosura Educativa, care reprezinta un caiet de lucru pentru o alimentatie sanatoasa, diversificata, achizitia

a unei culturi și atitudini durabile prin stăpânirea acțiunilor responsabile în spiritul a

cetățenie europeană.

- Întregul lanț alimentar uman, de la pământ până la deșeuri, generează 30% din emisii

emisiile globale de GES.

- 80% din ambalajele casnice zilnice sunt de origine alimentară în țările bogate.

Educația gustului nu ar trebui să servească drept rampă de lansare pentru mărci sau Greenwashing, ceea ce ar echivala cu inducerea în eroare a viitorilor consumatori cu privire la adevăratele valori ale gustului. educație alimentară

certificat, clar și independent este o armă pedagogică masivă pentru: Geografie, științe ale vieții, Francofonie, cultură, turism și meserii alimentare.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use