Zmiany globalne na przykładach lokalnych

On the occasion of the European Sustainable Development Week, we prepared lecture on climate changes addressed to seniors. Lecture and workshops about waste reduction and proper handling for kids.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka is a place of artistic education, the organization of many cultural and educational events, concerts, film and theater shows, and the operation of numerous interest clubs. It is also a meeting place for scientific and business communities, and an interdisciplinary institution that implements projects in all areas of art.

On the occasion of the European Sustainable Development Week, KDK team prepared:

September 22 – 11 am – Lecture by Tomasz Sot (Forest Inspector), on climate change in the context of changes in the Puszcza Kozienicka. Lecture for students of the Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury.

October 2 – 11 am – Lecture on waste reduction and proper handling with it. A lecture addressed to children (10-14 years old) and their parents.

Workshop I – 12 am – clothes and textiles repairing (children 10-14 years old)

Workshop II – 12.30 am – reduction of bio waste by composting (children 10-14 years old)Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka to miejsce edukacji artystycznej, organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, koncertów, pokazów filmowych i teatralnych oraz funkcjonowania licznych kół zainteresowań. To także miejsce spotkań środowisk naukowych i biznesowych oraz interdyscyplinarna instytucja, realizująca przedsięwzięcia ze wszystkich dziedzin sztuki.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zespół KDK przygotował: 

22 września – godz. 11.00 – Wykład Nadleśniczego Tomasza Sota na temat zmian klimatycznych w kontekście zmian w Puszczy Kozienickiej. Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 

2 października - godz. 11.00 - Wykład  na temat redukcji wytwarzania odpadów i prawidłowego postępowania z nimi. Wykład dla dzieci (10-14 lat) oraz ich rodziców.

Warsztat I – godz. 12.00 - naprawa ubrań i tekstyliów (dzieci 10-14 lat)

Warsztat II - godz. 12.30 - redukcja odpadów bio przez kompostowanie (dzieci 10-14 lat) 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use