SUSTAINABLE KORTOWO – CARING FOR THE PLANET

University of Warmia and Mazury in Olsztyn is known as Green University. We would like to make our campus – Kortowo where everything green happens. That’s why we’ve decided to join the ESDW initiative

PANEL FOR ENTREPRENEURS (SMEs from the Warmian-Masurian Voivodeship) includes training on eco-design of packaging:

• legal requirements for packaging,

• basic concepts of packaging in terms of environmental protection,

• principles of balanced selection of packaging, materials,

• sustainable approach to packaging design, environmental, economic and social aspects,

• definition of ecodesign – why is it so important,

• principles of eco-design of packaging in relation to various material groups,

• use of recycled materials,

• good practices, case studies, how other companies do it

PANEL FOR TEENAGERS (4x 6-person teams from secondary schools) includes:

• A talk about the types of waste and the types of containers, why is it worth segregating?

• Creative workshop on upcycling – let’s do something out of nothing!

• Quiz about segregation – KahootPANEL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego) obejmuje szkolenie dot. ekoprojektowania opakowań:

• wymagania prawne dotyczące opakowań,

• podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska,

• zasady zrównoważonego doboru opakowań, materiałów,

• zrównoważone podejście do projektowania opakowań, aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne,

• definicja ekoprojektowania – dlaczego to jest tak ważne,

• zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych,

• wykorzystanie surowców z recyklingu,

• dobre praktyki, case studies, jak robią to inne firmy


PANEL DLA UCZNIÓW (4x 6osobowe zespoły ze szkół ponadpodstawowych) obejmuje:

• Pogadankę na temat rodzajów odpadów i rodzajów pojemników, dlaczego warto segregować?

• Warsztat kreatywny dot. upcyclingu – zróbmy coś z niczego!

• Quiz o segregacji - Kahoot

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use