FOODSHERING-ZERO GŁODU

Spotkanie warsztatowo-edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży 6-15 lat, dotyczące głównie środowiskowego aspektu, ale też ocierające się o aspekt społeczno-ekonomiczny.

A workshop and educational meeting for children and youth 6-15 years old, mainly concerning the environmental aspect, but also the socio-economic aspect. The theme will be food shering. The educational part will be devoted to issues such as:

• freeveganism

• special applications related to the topic, such as To Good To Go

• social cooperatives

• eateries

• places dedicated to zero waste

• post-holiday actions regarding food sharing, presentation of organizations such as Food Not Bombs

• responsible consumption, including:

– sustainable purchases; zero waste and less waste stores

– Fair Trade brand

– the aspect of cheap food

Workshop part:

– group work, searching for specific information on the web

– group work to create a common poster

– joint conversation summarizing the topicSpotkanie warsztatowo-edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży 6-15 lat, dotyczące głównie środowiskowego aspektu, ale też ocierające się o aspekt społeczno-ekonomiczny. Tematem przewodnim będzie hasło food sheringu. Część edukacyjna poświęcona będzie takim zagadnieniom jak:

• freeveganizm

• specjalne aplikacje wpisujące się w temat jak np. To Good To Go

• spółdzielnie socjalne

• jadłodzielnie

• miejsca poświęcone zero waste

• poświąteczne akcje, dotyczące dzielenia się jedzeniem, prezentacja takich organizacji jak np. Food Not Bombs

• odpowiedzialna konsumpcja w tym:

- zrównoważone zakupy; sklepy zero waste i less waste

- marka Fair Trade

- aspekt taniego jedzenia

Część warsztatowa:

- praca w grupach, polegająca na wyszukiwaniu konkretnych informacji w sieci

- praca w grupach, polegająca na stworzeniu wspólnego plakatu

- wspólna rozmowa podsumowująca temat

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use