,,Zielone światło dla Opoczna – Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”

,,Zielone światło dla Opoczna – Tydzień Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa edukacyjna skierowana do młodzieży naszego liceum i społeczności miasta Opoczna.

Educational initiative “Green light for Opoczno – Sustainable Development Week” addressed to the youth of our high school and the Opoczno community. It includes: international webinars, the use of local heroes to promote ecological content (using the PEAK SPIC application), making a dream biodiversity map in Opoczno, pollution maps and diagrams illustrating users of means of transport on the Car-Free Day, a concert for the climate, campaign on Facebook, student presentations on the causes and effects of climate change, lectures by local researchers, application use, art calculators, posters, dance for the Earth from Opoczno, flowers for the Earth and planting plants.,, Zielone światło dla Opoczna - Tydzień Zrównoważonego Rozwoju '' inicjatywa edukacyjna skierowana do młodzieży naszego liceum i społeczności miasta Opoczna. Obejmuje: międzynarodowe webinaria, wykorzystanie lokalnych bohaterów do promocji treści ekologicznych (przy wykorzystaniu aplikacji PEAK SPIC), wykonanie wymarzonej mapy bioróżnorodności w Opocznie, mapy zanieczyszczeń i diagramów ilustrujących użytkowników środków transportu w Dniu bez Samochodu, koncert dla klimatu, akcja Facebookowa, prezentacje uczniowskie o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych, prelekcje lokalnych badaczy, wykorzystanie aplikacji kalkulatory plastiku, plakaty, opoczyński taniec dla Ziemi, kwiaty dla Ziemi i sadzenie roślin.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use