Tydzień zrównoważonego rozwoju

The event includes: educational activities, poster exhibition, ecological cosmetic laboratory, upcycling workshops.

“Sustainable Development Week” is a series of activities that will be undertaken at school to promote the need to reduce the negative impact of human activities on the natural environment. Teachers will be given the tools they can use to discuss each of the 17 Sustainable Development Goals in detail: links to websites informing about the Sustainable Development Goals and multimedia presentations. Students will also make posters to understand the idea of sustainable development, and then prepare an exhibition of their works in the school corridor. Workshop meetings have been planned, during which students will create their own cosmetics recipes using natural products and give a second life to waste products during upcycling workshops in accordance with the Zero Weste idea.„Tydzień zrównoważonego rozwoju” to szereg działań, jakie zostaną podjęte w szkole w celu promowania potrzeby zmniejszania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Nauczyciele otrzymają narzędzia, jakimi mogą się posługiwać w celu szczegółowego omówienia każdego z 17-stu celów zrównoważonego rozwoju, będą to: odnośniki do stron internetowych informujących o celach zrównoważonego rozwoju oraz prezentacji multimedialnych. Uczniowie wykonają także plakaty pozwalające zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju, a następnie przygotują wystawę swoich prac na korytarzu szkolnym. Zaplanowano spotkania warsztatowe, podczas których uczniowie stworzą własne receptury kosmetyków z wykorzystaniem produktów naturalnych oraz nadadzą drugie życie produktom odpadowym na warsztatach upcyklingowych zgodnie z ideą Zero Weste.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use