Rowerem na spotkanie z historią i przyrodą

Wycieczka rowerowa po terenie gminy Cedry Wielkie. Trasa ok. 30 km prowadzi przez wsie w których znajdują się zabytki (strażnica wałowa w Kiezmarku, dom podcieniowy w Koszwałach, Miłocinie
i Trutnowa

A bicycle trip for the inhabitants of the Cedry Wielkie commune. The purpose of the trip is to promote an active, healthy way of spending free time and learn about local history (monuments)

and fauna typical of the region. The trip starts in Cedry Wielkie (car park at ŻOKIS). The route is approx. 30 km

and runs through the villages of Leszkowy, Kiezmark, Koszwala, and Trutnowy.

During the trip, we will see the rampart watchtower in Kiezmark and arcaded houses in Koszwałach, Miłocin and Trutnov, and we will learn about their history. We will also get to know the flora typical of Żuławy. We will learn how we can protect nature. We will learn to recognize tree species. We will see nature monuments growing in our commune – small-leaved linden, English oak, white chestnut and European ash. The route on public roads (asphalt, jumbo plates) and a bicycle path,

including 3.4 km along the ridge of the embankment along the Vistula Bicycle Route – EuroVelo 9. Rest on the route in Kiezmark (10 km each) and Koszwałach (20 km each). At the end of the trip, a picnic for participants at the Żuławy Culture and Sports Center in Cedry Wielkie.Wycieczka rowerowa dla mieszkańców gminy Cedry Wielkie. Celem wycieczki jest promowanie aktywnego, zdrowego trybu spędzania wolnego czasu oraz poznanie lokalnej historii (zabytków)

i typowej dla regionu fauny. Wycieczka rozpoczyna się w Cedrach Wielkich (parking przy ŻOKIS). Trasa przejazdu wynosi ok. 30 km

i przebiega przez wsie Leszkowy, Kiezmark, Koszwały, Trutnowy.

W czasie wycieczki zobaczymy strażnicę wałową w Kiezmarku i domy podcieniowy w Koszwałach, Miłocinie i Trutnowach oraz poznamy ich historię. Poznamy również typową dla Żuław florę. Dowiemy się jak możemy chronić przyrodę. Nauczymy się rozpoznać gatunki drzew. Zobaczymy pomniki przyrody rosnące na terenie naszej gminy – lipę drobnolistną, dąb szypułkowy, kasztanowiec biały i jesion wyniosły. Trasa drogami publicznymi (asfalt, płyty jumbo) i ścieżką rowerową,

w tym 3,4 km po grzbiecie wału przeciwpowodziowego Wiślaną Trasą Rowerową – EuroVelo 9. Odpoczynek na trasie w Kiezmarku (po 10 km) i Koszwałach (po 20 km). Na zakończenie wycieczki piknik dla uczestników na terenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use