Las i woda – skarby polskiej przyrody

Lasy i wody to najbardziej eksploatowanie i jednocześnie najbliższe codziennemu życiu składniki przyrody. Chcemy zwrócić uwagę na konieczność utrzymania ich w dobrym stanie.

As part of the project “Forest and water treasures of Polish nature”, students of our school will undertake the following activities:

-collect garbage in the park and forest near the school

-go to the forest with a forester

-take part in classes conducted in protected areas ‘Źródliska’ and ecological usage area ‘Dereniówka’

-visit a forest nursery in Ochla

-go along the educational path ‘Do Wieży Wilkanowskiej’

-plant seedlings of indigenous species of deciduous trees around the school: small-leaved linden, common beech, sycamore maple, rowan, sessile oak, oak pedunculate.

All the activities will be fulfilled in cooperation with the employees of the forest district. The main purpose of the project is to introduce the topic of sustainable forest management and maintain its biodiversity.

Seventh grade students will visit the sewage treatment plant in our commune, thanks to which they will pay attention to the problems related to the sustainable management of water resources.W ramach projektu "Las i woda - skarby polskiej przyrody” uczniowie naszej szkoły podejmą następujące działania:

- będą zbierać śmieci w parku i lesie w pobliżu szkoły (wszystkie klasy),

- pójdą do lasu z leśniczym (kl. 1-3),

- wezmą udział w zajęciach na obszarach chronionych „Źródliska” i użytku ekologicznym

„Dereniówka” (kl. 6),

- odwiedzą szkółkę leśną w Ochli (kl.5)

- przejdą ścieżką dydaktyczną „Do Wieży Wilkanowskiej” (kl.4),

- posadzą wokół szkoły sadzonki rodzimych gatunków drzew liściastych: lipy drobnolistnej,

buka zwyczajnego, klonu jaworu, jarzębu pospolitego, dębu bezszypułkowego, dębu

szypułkowego.

Wszystkie wymienione powyżej działania będą przeprowadzone we współpracy organizacyjnej i merytorycznej z pracownikami nadleśnictwa. Szczególnie będą one miały na celu przybliżenie tematyki zrównoważonego gospodarowania lasami i utrzymywania różnorodności biologicznej.

Uczniowie klas siódmych odwiedzą oczyszczalnię ścieków na terenie naszej gminy, dzięki czemu zwrócą uwagę na problemy związane ze zrównoważoną gospodarką zasobami wodnymi. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use